Tratamentul comun al Romaniei.

tratamentul comun al Romaniei

tratamentul artrozei coaste-sternale cremă pentru articulații și coloana vertebrală

Frontiera sovieto-română este astfel fixată în conformitate cu Acordul sovieto-român din 28 Iunie şi cu Acordul sovieto-cehoslovac din 29 Iunie Frontiera dintre România şi Ungaria este restabilită prin articolul de faţă astfel cum exista la 1 Ianuarie România va lua toate măsurile necesare pentru a asigura tuturor persoanelor de sub jurisdicţia română, fără deosebire de rasă, de sex, de limbă sau de religie, folosinţa drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea presei şi de publicare, libertatea cultului, libertatea de opinie politică şi de întrunire publică.

România se obligă de asemenea ca legile în vigoare în România să nu stabilească sau să nu implice, în conţinutul sau în aplicarea lor, vreo discriminare între persoane de cetăţenie română, pe temeiul rasei, sexului, limbii sau religiei lor, fie în ce priveşte persoana lor, bunurile, tratamentul comun al Romaniei comerciale, profesionale sau financiare, statutul personal, drepturile politice sau civile, fie în orice altă materie.

România va lua toate măsurile necesare pentru a asigura arestarea şi predarea în vederea judecării a: a persoanelor acuzate de a fi comis crime de război şi crime contra păcii sau umanităţii, de a le fi ordonat sau de a fi contribuit la făptuirea lor; b cetăţenilor oricărei Puteri Aliate sau Asociate acuzaţi de tratamentul comun al Romaniei fi violat legile lor naţionale prin trădare sau colaborare cu inamicul în timpul războiului.

La cererea Guvernului Naţiunii Tratamentul comun al Romaniei interesate, România va pune de asemenea la dispoziţie, ca martori, persoanele de sub jurisdicţia sa, a căror mărturie este necesară pentru judecarea persoanelor vizate prin paragraful 1 al acestui articol.

Orice dezacord privitor la aplicarea dispoziţiunilor paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol va fi supus de oricare dintre Guvernele interesate Şefilor Misiunilor Diplomatice din Bucureşti ale Uniunii Sovietice, Regatului Tratamentul comun al Romaniei şi Statelor Unite ale Americei, cari vor cădea de acord cu privire la acea dificultate. Fiecare Putere Aliată sau Asociată va notifica României, în termen de şase luni dela intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, tratatele sale bilaterale dinainte de război, cu România, pe care doreşte să le menţină sau să le repună în vigoare.

Dispoziţiunile care nu ar fi în conformitate cu Tratatul de faţă, vor fi însă suprimate din tratatele susmenţionate. Toate tratatele de acest fel, notificate după cum s'a arătat, vor fi înregistrate la Secretariatul Organizaţiunii Naţiunilor Unite în conformitate cu articolul din Charta Naţiunilor Unite. Toate tratatele de acest fel, care nu vor fi fost notificate în modul arătat, vor fi socotite ca abrogate.

Pe aceeași temă

În conformitate cu cele de mai sus, România este autorizată să dispună de forţe armate care nu vor depăşi: a pentru armata de uscat, inclusiv grănicerii, un efectiv total de România nu va poseda sau dobândi avioane concepute esenţial ca bombardiere cu dispozitive interioare pentru a purta bombe. Aceste efective vor cuprinde, în fiecare caz, personalul unităţilor combatante, al serviciilor şi de comandament.

Materialul de război în excedent, de provenienţă aliată, va fi pus la dispoziţia Puterii Aliate sau Asociate interesate, potrivit instrucţiunilor date de acea Putere. România va renunţa la toate drepturile asupra acestui material.

 1. Ce fel de infecție doare articulațiile
 2. Artroza articulației medii a piciorului
 3. TRATAT 10/02/ - Portal Legislativ
 4. Banca Naţională a României - Reglementarea instituţiilor de credit

Materialul de război de provenienţă sau concepţie germană, în excedent faţă de cel necesar forţelor armate îngăduite prin Tratatul de faţă, va fi pus la dispoziţia celor Trei Guverne. România nu va dobândi sau fabrica niciun fel de material de razboi de provenienţă sau concepţie germană şi nu va folosi sau instrui niciun tehnician, inclusiv personalul de aviaţie militar şi civil, care este sau a fost cetăţean german.

Materialul de război în excedent, menţionat în paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol, va fi predat sau distrus, în termen de un an dela intrarea în vigoare a Tratatului de faţă.

Act legislativ

Prizonierii de război români vor fi repatriaţi cât mai curând posibil, în conformitate cu aranjamentele stabilite între fiecare din Puterile ce-i deţin şi România. Toate cheltuielile, inclusiv cele de întreţinere, tratamentul comun al Romaniei de transferarea prizonierilor de război dela centrele de adunare respective, alese de Guvernul Puterii Aliate sau Asociate interesate, pînă la punctul de intrare pe teritoriul român, vor fi suportate de Guvernul român.

Toate Forţele Aliate vor fi retrase din România în termen de 90 de zile dela intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, Uniunea Sovietică rezervându-şi dreptul de a păstra pe teritoriul român forţele armate care i-ar putea fi necesare pentru menţinerea liniilor de comunicaţie ale Armatei Sovietice cu zona sovietică de ocupaţie din Austria. Toată valuta românească neîntrebuinţată şi toate bunurile româneşti aflate în posesiunea Forţelor Aliate în România, dobândite în baza articolului 10 al Convenţiunii de Armistiţiu, vor fi restituite Guvernului român în acelaşi termen de 90 zile.

România va pune totuşi la dispoziţie aprovizionările şi serviciile, care ar putea fi în mod special necesare menţinerii liniilor de comunicaţie cu zona sovietică de ocupaţie din Austria, şi pentru care Guvernul român va primi compensaţia corespunzătoare. România va despăgubi Uniunea Sovietică pentru pierderile cauzate ei prin operaţiuni militare şi prin ocuparea de către România a teritoriului sovietic, însă, ţinînd seamă de faptul că România, nu numai s'a retras din războiul împotriva Naţiunilor Unite, dar a declarat război Germaniei şi a dus efectiv război contra acesteia, s'a convenit că reparaţiunile pentru pierderile de mai sus nu vor fi efectuate de România în întregime, ci numai în parte, anume pentru o valoare de vitamine pentru dureri de genunchi Baza de calcul pentru reglementarea prevăzută în acest articol va fi dolarul Statelor Unite la paritatea lui aur la data semnării Convenţiunii de Armistiţiu, adică 35 dolari pentru o uncie de aur.

România acceptă principiile Declaraţiei Naţiunilor Unite din 5 Ianuarie şi va restitui bunurile ridicate din teritoriul vreuneia dintre Naţiunile Unite. Obligaţiunea de restituire se aplică tuturor bunurilor identificabile aflate în prezent în România şi care au fost ridicate cu forţa sau prin constrângere de pe teritoriul vreuneia dintre Tratamentul comun al Romaniei Unite de către vreuna din Puterile Axei, oricare ar fi fost transacţiunile ulterioare prin care deţinătorul actual al unui asemenea bun şi-a asigurat posesiunea lui.

Guvernul îndreptăţit la restituire şi Guvernul român vor putea încheia acorduri care vor înlocui dispoziţiunile articolului de faţă. Guvernul român va restitui în bună stare bunurile menţionate în acest articol şi, în legătură cu aceasta, va acoperi toate cheltuielile de mână de lucru, materiale şi transport în România. Guvernul român va coopera cu Naţiunile Unite la căutarea şi restituirea bunurilor supuse restituirii în baza articolului de faţă şi va face pe cheltuiala sa toate înlesnirile necesare.

Guvernul român va lua măsurile necesare în vederea restituirii bunurilor vizate prin articolul de faţă deţinute în vreun Stat terţ de către persoane supuse jurisdicţiunii române. Cererile pentru restituirea bunurilor vor fi prezentate Guvernului român de către Guvernul Statului de pe teritoriul căruia au fost ridicate bunurile, înţelegându-se că materialul rulant va fi considerat ca luat de pe teritoriul căruia îi aparţinea la origine.

Testare pentru SARS-COV-2

Termenul în care vor putea fi prezentate aceste cereri, va fi de şase luni dela intrarea în vigoare a Tratatului de faţă. Sarcina de a identifica bunurile şi de a dovedi proprietatea va incumba Guvernului care face cererea, iar sarcina de a dovedi că bunul nu a fost ridicat cu forţa sau prin constrângere va incumba Guvernului român.

În măsura în care nu a procedat încă la asemenea măsuri, România va restabili toate drepturile şi interesele legale în România ale Naţiunilor Unite şi ale cetăţenilor acestora, astfel cum ele existau la 1 Septemvrie şi va restitui acestor Naţiuni Unite şi cetăţenilor lor toate bunurile care le aparţineau în România, inclusiv vasele, în starea în care se găsesc în prezent.

Dacă va fi necesar, Guvernul român va abroga legislaţia pusă în vigoare dela 1 Septemvrieîn măsura în care cuprinde discriminări împotriva drepturilor cetăţenilor Naţiunilor Unite. Guvernul român va restitui toate bunurile, drepturile şi interesele vizate în articolul de faţă, libere de toate ipotecile şi sarcinile de orice fel, cu care au putut fi grevate din cauza războiului şi fără impunerea din partea Guvernului român a vreunei sarcini în legătură cu această restituire.

Guvernul român va anula toate măsurile, inclusiv cele de confiscare, sechestru sau control, luate de el împotriva bunurilor Naţiunilor Unite între 1 Septemvrie şi intrarea în vigoare a Tratatului de faţă. În cazurile în care bunul nu va fi fost tratamentul comun al Romaniei în termen de şase luni dela intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, restituirea va fi cerută autorităţilor române într'un termen de cel mult douăsprezece luni dela intrarea în vigoare a Tratatului, cu excepţia cazurilor în care reclamantul va fi în măsură a dovedi că nu şi-a putut depune cererea în acest termen.

Guvernul român va anula transferurile privind proprietatea, drepturile şi interesele de orice fel aparţinînd cetăţenilor Naţiunilor Unite, atunci cînd aceste transferuri rezultă din măsuri de forţă sau de constrângere aplicate în cursul războiului de Guvernele Axei sau de organele lor.

 • Она начала с «совершенного квадрата» Юлия Цезаря.
 • Durere la gleznă după antrenament
 • - спросил Патрик.
 • В панике она сразу же представила себе самое худшее.
 • Stiri & Noutati C.F.R.

În cazurile în care bunul nu poate fi restituit sau în care un cetăţean al Naţiunilor Unite a suferit, ca rezultat al războiului, o pierdere de pe urma unei atingeri sau daune cauzate unui bun în România, el va primi dela Guvernul român o despăgubire în lei pînă la concurenţa a două treimi din suma necesară, la data plăţii, pentru a achiziţiona un bun asemănător sau pentru a repara pierderea suferită.

În niciun caz cetăţenii Naţiunilor Unite nu vor fi supuşi în ce priveşte despăgubirile, unui tratament mai puţin favorabil decât acela acordat cetăţenilor români; b Cetăţenii Naţiunilor Unite cari deţin, direct sau indirect, părţi de interese în societăţi sau asociaţiuni care nu au naţionalitatea Naţiunilor Unite în înţelesul paragrafului 9 a al acestui articol, dar care au suferit o pierdere din cauza unei atingeri sau daune cauzate unui bun în România, vor primi o despăgubire în conformitate cu aliniatul a de mai sus.

Această despăgubire va fi calculată pe baza totalului pierderii sau daunei suferite de societate sau asociaţiune şi va avea aceeaşi proporţie faţă de acea pierdere sau daună ca şi proporţia în care se găseşte partea de interes deţinută de numiţii cetăţeni în acea societate sau asociaţiune faţă de capitalul total al acesteia; c Despăgubirea va fi plătită liberă de orice taxe, impozite sau alte sarcini.

Ea va putea fi folosită în mod liber în România, dar va fi supusă dispoziţiunilor relative la controlul devizelor străine care, la un moment dat, ar fi în vigoare în România; d Guvernul român va acorda cetăţenilor Naţiunilor Unite acelaşi tratament ca cel de care se bucură cetăţenii români în ce priveşte atribuirea de materiale pentru repararea sau refacerea bunurilor lor din România şi în ce priveşte atribuirea de devize străine pentru importul de astfel de materiale; e Guvernul român va acorda cetăţenilor Naţiunilor Unite o indemnizaţie în lei în aceeaşi proporţie ca şi cea prevăzută în aliniatul a de mai sus, pentru a-i despăgubi de pierderea sau daunele decurgînd din măsuri speciale aplicate bunurilor lor în timpul războiului şi care nu erau aplicabile bunurilor româneşti.

Aliniatul de faţă nu se aplică unei lipse de câştig. Dispoziţiunile paragrafului 4 al acestui articol nu se vor aplica României în tratamentul comun al Romaniei în care măsurile care ar putea să dea naştere unei reclamaţiuni pentru daune cauzate unor bunuri situate în Transilvania de Nord şi aparţinînd Naţiunilor Unite sau cetăţenilor lor, au fost luate în cursul perioadei cînd acest teritoriu nu era supus autorităţii României.

Toate cheltuielile raţionale făcute în România pentru stabilirea reclamaţiunilor, inclusiv evaluarea pierderilor şi daunelor, vor cădea în sarcina Guvernului român. Cetăţenii Naţiunilor Unite şi bunurile lor vor fi scutite de orice impozite, taxe sau contribuţiuni excepţionale impuse de către Guvernul român sau de către orice autoritate română, între data Armistiţiului şi intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, asupra capitalurilor lor aflate în România, în scopul special de a întâmpina sarcini rezultând din război sau cheltuielile pentru întreţinerea forţelor de ocupaţie sau reparaţiile de plătit vreuneia dintre Naţiunile Unite.

Orice sume percepute astfel vor fi restituite. Proprietarul bunurilor în chestiune şi Guvernul român vor putea încheia aranjamente care se vor substitui dispoziţiunilor articolului de faţă. În înţelesul acestui articol: a Denumirea «cetăţeni ai Naţiunilor Unite» se aplică persoanelor fizice care sînt cetăţeni ai vreuneia din Naţiunile Tratamentul comun al Romaniei sau societăţilor sau asociaţiunilor care se găsesc constituite sub regimul legilor vreuneia din Naţiunile Unite la intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, cu condiţia tratamentul comun al Romaniei numitele persoane fizice, societăţi sau asociaţiuni să fi posedat acest statut şi la data Armistiţiului cu România.

ruperea durerii în articulațiile mâinilor medicamente domestice pentru durerile articulare

Denumirea «cetăţeni ai Naţiunilor Unite» cuprinde de asemenea toate persoanele fizice, societăţile sau asociaţiunile care, potrivit legilor în vigoare în România în timpul războiului, au fost articulația cotului doare afară ca inamici; b Denumirea «proprietar» desemnează pe cetăţeanul Naţiunilor Unite, astfel cum este definit în aliniatul a tratamentul comun al Romaniei mai sus, care are un titlu tratamentul comun al Romaniei asupra bunului în chestiune, şi cuprinde pe succesorul proprietarului, cu condiţia ca acest succesor să fie de asemenea cetăţean al unei Naţiuni Unite în înţelesul aliniatului a.

Dacă succesorul a cumpărat bunul în starea lui avariată, vânzătorul va păstra dreptul la indemnizare conform acestui articol, fără ca prin aceasta obligaţiunile existând între vînzător şi cumpărător în virtutea legislaţiei interne să fie atinse; c Denumirea «bunuri» desemnează toate bunurile mobile sau imobile, corporale sau incorporale, inclusiv drepturile de proprietate industrială, literară şi artistică, precum şi toate drepturile sau interesele de orice natură asupra unor bunuri.

În afară de dispoziţiunile generale de mai sus, bunurile Naţiunilor Unite şi ale cetăţenilor lor cuprind toate vasele maritime şi fluviale, împreună cu aparatura şi echipamentul lor, care aparţineau Naţiunilor Unite sau cetăţenilor lor, sau erau înregistrate pe teritoriul uneia din Naţiunile Unite, sau navigau sub pavilionul uneia din Naţiunile Unite şi care, după 1 Septemvrieaflându-se în apele române, sau după ce fuseseră aduse cu forţa în apele române, au fost sau puse sub controlul autorităţilor române ca bunuri inamice, sau au încetat de a fi la libera dispoziţie în România a Naţiunilor Unite sau a cetăţenilor lor, în urma măsurilor de control luate de autorităţile române în legătură cu existenţa stării de război între unele din Naţiunile Unite şi Germania.

România se obligă ca, în toate cazurile în care, cu începere dela tratamentul comun al Romaniei Septemvriebunurile, drepturile sau interesele legale din România ale unor persoane de sub jurisdicţie română au făcut obiectul unor măsuri de sechestru, de confiscare sau de control pe temeiul originei rasiale sau a religiei unor asemenea persoane, bunurile, drepturile sau interesele legale menţionate să fie restituite împreună cu accesoriile lor sau, dacă restituirea este imposibilă, o despăgubire echitabilă să fie acordată.

Toate bunurile, drepturile şi interesele în România ale persoanelor, organizaţiunilor sau comunităţilor care, tratamentul comun al Romaniei sau ca membri ai unor grupuri, au făcut obiectul unor măsuri de persecuţie rasială, religioasă sau altor măsuri cu caracter fascist şi care rămîn fără moştenitor sau nereclamate timp de şase luni după intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, vor fi transferate de Guvernul român organizaţiunilor din România care reprezintă asemenea persoane, organizaţiuni sau comunităţi.

Bunurile transferate vor fi întrebuinţate de acele organizaţiuni pentru scopuri de ajutorare şi refacere a membrilor supravieţuitori din astfel de grupuri, organizaţiuni şi comunităţi din România. Acest transfer va fi efectuat în termen de douăsprezece boala articulara genetica dela intrarea în vigoare a Tratatului şi va cuprinde bunurile, drepturile şi interesele ce trebuiesc restituite potrivit paragrafului 1 al acestui articol.

Fiecare dintre Puterile Aliate şi Asociate va avea dreptul de a sechestra, reţine, lichida sau de a întreprinde orice altă acţiune în legătură cu toate bunurile, drepturile şi interesele care, la data intrării în vigoare a Tratatului de faţă, se găsesc pe teritoriul ei şi care aparţin României sau unor cetăţeni români, precum şi de a întrebuinţa aceste bunuri sau produsul lichidării lor în orice scop va dori, pînă la concurenţa valorii pretenţiunilor ei şi ale cetăţenilor ei împotriva României sau cetăţenilor români, inclusiv creanţele, altele decât pretenţiunile satisfăcute în întregime prin alte articole din Tratatul de faţă.

Toate bunurile româneşti sau produsul lichidării lor, depăşind totalul ziselor pretenţiuni, vor fi restituite. Măsurile de lichidare şi de dispoziţie privind, bunurile româneşti vor fi efectuate în conformitate cu legislaţia Puterii Aliate sau Asociate interesate.

Proprietarul român nu va avea alte drepturi în ceea ce priveşte bunurile în chestiune decât acelea conferite, de acea legislaţie. Guvernul român se obligă să despăgubească pe cetăţenii români pentru bunurile luate lor în virtutea acestui articol şi nerestituite.

TRANSILVANIA - STOLEN HISTORY. Documentary

Acest articol nu creează nicio obligaţiune pentru vreuna din Puterile Aliate sau Asociate de a restitui Guvernului român sau cetăţenilor români drepturile de proprietate industrială şi nici de a include aceste drepturi în calculul sumelor ce vor putea fi reţinute în baza paragrafului 1 al acestui articol. Guvernul fiecăreia dintre Puterile Aliate şi Asociate va putea impune drepturilor şi intereselor relative la proprietatea industrială pe tratamentul comun al Romaniei Puterii Aliate sau Asociate respective şi care au fost dobândite de Guvernul sau cetăţenii României, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, orice limitări, condiţiuni şi restricţiuni pe care Guvernul Puterii Aliate sau Asociate ar putea să le considere necesare în interesul naţional.

Dela intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, bunurile din Germania aparţinînd României sau unor cetăţeni români, nu vor mai fi tratate ca bunuri inamice şi toate restricţiunile aplicate pe această bază vor fi ridicate. Bunurile identificabile aparţinînd României sau cetăţenilor români, ridicate cu forţa sau prin constrângere de pe teritoriul român şi duse în Germania de către forţe sau autorităţi germane după 12 Septemvrievor putea fi restituite.

Restabilirea drepturilor şi restituirea bunurilor române din Germania vor fi efectuate în conformitate cu dispoziţiunile ce vor fi stabilite de Puterile ocupante ale Germaniei. Fără a prejudicia dispoziţiunile de mai sus, precum şi orice alte dispoziţiuni luate în favoarea României şi a cetăţenilor români, de către Puterile ocupante ale Germaniei, România renunţă în numele său şi în numele cetăţenilor săi, la orice pretenţiuni împotriva Germaniei şi a cetăţenilor germani, pendinte la 8 Maicu excepţiunea pretenţiunilor rezultând din contracte şi alte obligaţiuni anterioare datei de 1 Septemvrieprecum şi din drepturi dobândite înainte de aceeaşi dată.

Această renunţare va fi considerată ca înglobând creanţele, toate pretenţiunile interguvernamentale în legătură cu aranjamente încheiate în cursul războiului, precum şi toate pretenţiunile cu privire la pierderi sau daune ivite în timpul războiului. Existenţa stării de război nu va fi considerată în sine ca afectând obligaţiunile de a plăti datoriile pecuniare ce rezultă din obligaţiuni şi contracte care erau în fiinţă şi din drepturi ce erau dobândite înainte de existenţa stării de războiu, datorii care deveniseră exigibile înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de faţă şi care sînt datorate, fie de Guvernul sau de cetăţenii români, Guvernului sau cetăţenilor uneia dintre Puterile Aliate şi Asociate, fie de Guvernul sau de cetăţenii uneia dintre Puterile Aliate şi Asociate Guvernului sau cetăţenilor români.

ce să bea articulații dureroase nou în tratamentul artrozei de gradul III

În afară de dispoziţiuni contrare, prevăzute în mod expres în Tratatul de faţă, nicio clauză din acesta nu va putea fi interpretată ca afectând raporturile dela debitor la creditor, ce rezultă din contracte încheiate înainte de război, fie de Guvernul român, fie de cetăţenii români.

România renunţă, în numele Guvernului român sau al cetăţenilor români, la toate reclamaţiunile de orice fel împotriva Puterilor Aliate şi Asociate, rezultând direct din război sau din măsuri luate în urma existenţei unei stări de război în Europa, după 1 Septemvrieindiferent dacă Puterea Aliată sau Asociată a fost sau nu în război cu România în acel timp.

Sînt cuprinse în această renunţare: a reclamaţiuni relative la pierderi sau daune suferite de pe urma actelor forţelor armate sau autorităţilor unor Puteri Aliate sau Asociate; b reclamaţiuni decurgînd din prezenţa, din operaţiunile sau din acţiunile forţelor armate sau autorităţilor unor Puteri Aliate sau Asociate pe teritoriul român; c reclamaţiuni în legătură cu deciziunile sau ordonanţele Tribunalelor de Prize ale unor Puteri Aliate sau Asociate, România acceptând să recunoască ca valabile şi obligatorii toate deciziunile şi ordonanţele acestor Tribunale de Prize, pronunţate la 1 Septemvriesau după această dată, cu privire la vase româneşti, mărfuri româneşti sau la plata cheltuielilor; d reclamaţiuni decurgînd din exercitarea drepturilor de beligeranţă sau din măsurile luate în vederea exercitării acestor drepturi.

Dispoziţiunile articolului tratamentul comun al Romaniei faţă vor exclude complet şi definitiv toate reclamaţiunile de natura celor prevăzute în acest articol şi care vor fi stinse de acum înainte, oricare ar fi părţile interesate. Guvernul român acceptă să verse, în lei, o despăgubire echitabilă pentru a satisface reclamaţiunile persoanelor care au furnizat, medicină articulară atropină cale de rechiziţie, mărfuri sau servicii forţelor armate ale unor Puteri Aliate sau Asociate pe teritoriul român, precum şi reclamaţiunile împotriva forţelor armate ale Puterilor Aliate sau Asociate, relative la pagube cauzate pe teritoriul român şi care nu rezultă din fapte de război.

România renunţă de asemenea, în numele Guvernului român sau al cetăţenilor români, la toate reclamaţiunile de natura celor vizate prin paragraful 1 al acestui articol, împotriva oricăreia din Naţiunile Unite ale cărei relaţiuni diplomatice cu România au fost rupte în timpul războiului şi care a întreprins tratamentul comun al Romaniei acţiune în cooperare cu Puterile Aliate şi Asociate.

Personalul de la Receptie va va indruma catre noile cabinete. Testele se fac la cerere, cu programare. Pentru programare va rugam sa trimiteti un e-mail pe adresa : tatiana. Testarea NU se face persoanelor cu simptome specifice sau aflate in izolare. Acestea trebuie sa se adreseze, prin intermediul DSP sau sunand laspitalelor desemnate, in vederea diagnosticului, investigatiilor de specialitate, tratamentului.

Guvernul român va asuma deplina răspundere pentru întreaga cantitate de monetă militară aliată emisă în România de către autorităţile militare aliate, inclusiv toată cantitatea de monetă de aceeaşi natură aflată în circulaţie la intrarea în vigoare a Tratatului de faţă.

Renunţarea la care România subscrie prin paragraful 1 al acestui articol, cuprinde şi toate reclamaţiunile decurgînd din măsurile luate de oricare din Puterile Aliate şi Asociate cu privire la vasele româneşti, între 1 Septemvrie şi intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, precum şi orice pretenţiune sau creanţă decurgînd din Convenţiunile în vigoare în prezent cu privire la prizonierii de război.

Aceste dispoziţiuni nu se vor aplica aviaţiei comerciale; d România nu va acorda niciunei ţări vreun drept exclusiv sau preferenţial în ce priveşte exploatarea aviaţiei comerciale în tratamentul comun al Romaniei internaţional; ea va acorda tuturor Naţiunilor Unite condiţiuni de egalitate la obţinerea de drepturi în materie de transporturi aeriene comerciale internaţionale pe teritoriul român, inclusiv dreptul de a ateriza pentru aprovizionarea cu carburanţi şi pentru reparaţii, iar în privinţa exploatării aviaţiei comerciale în traficul internaţional, ea va acorda, pe bază de reciprocitate şi fără discriminare, tuturor Naţiunilor Unite, dreptul de survol peste teritoriul român fără escală.

Aceste dispoziţiuni nu vor afecta interesele de apărare naţională ale României. Obligaţiunile de mai sus luate de România trebuiesc înţelese sub rezerva excepţiunilor uzuale din tratatele de comerţ încheiate de România înainte de război, iar dispoziţiunile relative la reciprocitatea acordată de fiecare din Naţiunile Unite, trebuiesc înţelese sub rezerva excepţiunilor uzuale din tratatele de comerţ încheiate de Statul respectiv.

Mutare cabinete medicale

Orice diferende, care s'ar putea ivi în legătură cu articolele 23 şi 24 şi Anexele IV, V şi VI, partea B, din Tratatul de faţă, vor fi supuse unei Comisiuni de Conciliaţiune, compusă, în număr egal, din reprezentanţi tratamentul comun al Romaniei Guvernului Naţiunii Unite interesate şi ai Guvernului român.

Dacă nu s'a ajuns la un acord în termen de trei luni de cînd diferendul a fost supus Comisiunii de Conciliaţiune, oricare dintre cele două Guverne va putea cere adăogirea unui al treilea membru în Comisiune, iar în lipsa unui acord între cele două Guverne asupra alegerii acestui membru, una sau cealaltă dintre părţi va putea cere Secretarului General al Organizaţiunii Naţiunilor Unite să facă numirea.

Deciziunea majorităţii membrilor Comisiunii va fi considerată ca deciziunea Comisiunii şi acceptată de părţi ca definitivă şi obligatorie. Dacă negocierile diplomatice directe între părţile interesate nu ar duce la o rezolvire a diferendului în termen de două luni, diferendul va fi supus Şefilor Misiunilor Diplomatice din Bucureşti ale Uniunii Sovietice, Regatul Unit şi Statelor Unite ale Americei pentru a fi rezolvit.

În cazul că Şefii de Misiune nu vor ajunge la un acord în termen de două luni, una sau cealaltă dintre părţi va putea cere Secretarului General al Organizaţiunii Naţiunilor Unite, să numească un arbitru, a cărui hotărîre va fi obligatorie pentru părţile în litigiu.

Dispoziţiunile de mai sus nu se vor aplica traficului între porturile aceluiaşi Stat. Pentru o perioadă care nu va depăşi optsprezece luni dela intrarea în vigoare a Tratatului de faţă, Şefii Misiunilor Diplomatice din Bucureşti ale Uniunii Sovietice, Regatului Unit şi Statelor Unite ale Americei, lucrând în înţelegere, vor reprezenta Puterile Aliate şi Asociate pentru a trata cu Guvernul român în toate chestiunile relative la executarea şi interpretarea Tratatului de faţă.

Cei Trei Şefi de Misiune vor da Guvernului român îndrumările, sfaturile tehnice şi lămuririle care ar putea fi necesare spre a cum sa comandati crema artropanta executarea grabnică şi eficace a Tratatului de faţă, în litera şi spiritul lui. Guvernul român va pune la îndemâna acestor Trei Şefi de Misiune toate informaţiunile necesare şi tot ajutorul de care ei ar putea avea nevoie în îndeplinirea sarcinilor conferite lor prin Tratatul de faţă.

Cu excepţia cazurilor pentru care se prevede în mod expres o altă procedură prin orice articol al Tratatului de faţă, orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea Tratatului şi care nu va fi fost rezolvit prin negocieri diplomatice directe, va fi supus celor Trei Şefi de Misiune, lucrând conform articolului 37, dar în acest caz, Şefii de Misiune nu vor fi legaţi de termenul prevăzut în acel articol.

Orice diferend care nu va fi rezolvit de ei în termen de două luni, va fi supus, la cererea uneia sau celeilalte dintre părţile în litigiu, dacă acestea nu cad de acord asupra unei alte căi de rezolvire, unei Tratamentul comun al Romaniei compuse din câte un reprezentant al fiecărei părţi şi un al treilea membru, ales de comun acord de cele două părţi dintre cetăţenii unei a treia ţări.

Dacă cele două părţi nu ar izbuti să se înţeleagă în termen de o lună cu privire la numirea celui de al treilea membru, una sau cealaltă dintre părţi va putea cere Secretarului General al Organizaţiunii Naţiunilor Unite să facă numirea.

Orice membru al Organizaţiunii Naţiunilor Unite care nu este semnatar al Tratatului de faţă şi care se găseşte în război cu România, va putea acceda la Tratat şi va fi considerat din momentul accesiunii ca Putere Asociată pentru aplicarea Tratatului.

cicloferon și dureri articulare Tratamentul artrozei în Vitebsk

Instrumentele de accesiune vor fi tratamentul comun al Romaniei Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste şi vor produce efect din momentul depunerii. El va fi de asemenea ratificat de România.

Instrumentele de ratificare vor fi depuse Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în cel mai scurt timp posibil.

Linkuri accesibilitate

În ce priveşte fiecare Putere Aliată sau Asociată al cărei instrument de ratificare va fi depus ulterior, Tratatul va intra în vigoare la data depunerii. Tratatul de faţă va fi depus în arhivele Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care va remite copii certificate fiecăruia din Statele semnatare.

Harta frontierelor române. Anexa II.

calmează rapid durerea articulației umărului articulațiile doare din cauza frigului

Definiţia instrucţiei militare: terestre, aeriene şi navale. Anexa III.

 • În absența unui leac împotriva coronavirusului, o listă a celor mai bune tratamente aplicate în România și în lume Distribuie Vezi comentarii Print Până la găsirea unui leac împotriva infecției cu coronavirus, există un tratament terapeutic în întreaga lume aplicat bolnavilor de Covid 19, care conține medicamente folosite până acum pentru alte boli, de la SIDA și Ebola până la lupus sau malarie.
 • Unguente eficiente pentru osteochondroza lombară
 • Contact Noutati Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății.
 • Это было его любимое изречение.
 • Banca Naţională a României - Act legislativ

Definiţia şi lista materialului de război. Anexa IV.

Asevedeași